Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je spoločnosť PRODAK s.r.o., Śtúrova 14, 900 31 Stupava, IČO 45353387, IČ DPH SK2022943956, mobil:+421 903 030 245, +421 918 337 245, www.tattoosupply.sk, e-mail: prodak@prodak.sk.

1.2 Základné definície

Kupujúci –  fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, ktoré sú v ponuke internetového obchodu www.tattoosupply.sk.
Predávajúci – poskytovateľ služieb a tovarov, ktorý koná v mene spoločnosti PRODAK s. r. o.
Internetový obchod – elektronický obchod  ktorý sa vykonáva prostredníctvom domény www.tattoosupply.sk.

2. Objednávka, spôsoby objednávky, náležitosti objednávky, potvrdenie objednávky, dodacia lehota, cena dopravy, zrušenie objednávky

2.1 Objednávka
2. 1. 1 Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva  spôsobom uvedeným v bode 2.2.
2.1.2 Odoslanie objednávky cez internetový obchod nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu.
2.1.3 Po doručení objednávky prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailom.
2.1.4 V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
2.1.5 V prípade zistenia nedostupnosti objednaného tovaru z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou objednávky.
2.1.6 V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
2.1.7 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
2.1.8 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.

2.2 Spôsob objednávky tovaru

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu. Kupujúci k objednaniu tovaru môže využiť jeden z nasledovných spôsobov:

a) cez internetový obchod na www.tattoosupply.sk.
b) elektronickou poštou na e-mailovej adrese objednavky@tattoosupply.sk ,
c) telefonicky na tel. číslach :+421 903 030 245, +421 918 337 245.

2.3 Náležitosti objednávky tovaru

Záväzná objednávka tovaru obsahuje nasledovné náležitosti:

a) presný názov tovaru,
b) množstvo objednávaného tovaru,
c) cena podľa aktuálneho cenníka,
d) obchodné meno kupujúceho (v prípade platcu DPH je potrebné uviesť IČO a DIČ spoločnosti),
e) meno a priezvisko fyzickej osoby, v prípade právnickej osoby meno a priezvisko kontaktnej osoby,
f) adresa sídla spoločnosti alebo adresa fyzickej osoby (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ),
g) kompletná adresa doručenia (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ) v prípade ak je iná, ako sídlo spoločnosti,
h) spôsob dopravy resp. prevzatia tovaru,
i) telefonický kontakt alebo e-mail (pre prípadné spresnenie objednávky).

2.4 Potvrdenie objednávky

Po prijatí objednávky cez internetový obchod na www.tattoosupply.sk alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese objednavky@prodak.sk predávajúci potvrdí prijatie objednávky automatickým e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu.
Telefonická objednávka bude potvrdená ihneď pri telefonickom kontakte s predávajúcim.

2.5 Dodacia lehota

Štandardná dodacia lehota je 6 pracovných dní. Lehota plynie odo dňa prijatia platby za tovar na bankový účet predávajúceho. Zákazník má právo zrušiť objednávku daného tovaru bez udania dôvodu.

2.6 Spôsob a cena dopravy

2.6.1 Kuriérom

a) pri cene objednaného tovaru v sume do 100€ je cena dodania 3,90€        
b) pri cene objednaného tovaru v sume nad 100€ je cena dodania 0 €
c) za tovaru, ktorý sa prepravuje na paletách, alebo tovar s váhou nad 50kg (napr. kreslá na tetovanie), je cena dodania 50 € v rámci celej SR

2.6.2 Osobný odber

Pri osobnom odbere je cena 0€.
Osobný odber je možný len po telefonickom dohovore na čísle +421 918 337 245
Osobný odber bude pripravený na prevzatie v Tetovacom studiu Prodak,Kukucinova 38/A, Bratislava až po zaslaní informačnej sms, príp. mailu.

2.7 Zrušenie objednávky

Objednávka tovaru je záväzná po jej odoslaní. Jej zrušenie musí byť vopred konzultované a odsúhlasené predajcom (telefonicky alebo e-mailom zo strany predajcu). Od momentu odoslania objednávky platia pre obe strany všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo všeobecných obchodných podmienok, z reklamačného poriadku, občianského a obchodného zákonníka. Pri neprevzatí tovaru, ktorý bol záväzne objednaný, je predajca oprávnený účtovať objednávateľovi vzniknuté náklady z dôvodu neprevzatia záväzne objednaného tovaru (poštovné, resp. ďalšie vzniknuté náklady).

3. Platobné podmienky

3.1 Cena tovaru

Cena tovaru sa riadi aktuálnym cenníkom, platným v čase odoslania záväznej objednávky, ktorý je prístupný na stránke spoločnosti. Predávajúci môže dohodnúť s kupujúcim osobité cenové podmienky – predovšetkým pri množstevných odberoch. Tieto však musia byť potvrdené e-mailom, prípadne inou formou (telefonicky alebo písomne – samostatnou cenovou ponukou).

3.2 Forma platby

Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar sa platí vopred na bankový účet vedený v Tatra banke a. s.

4. Dodacie podmienky

4.1 Spôsob prevzatia tovaru

a) Osobné prevzatie  – na vopred určenom mieste (Osobný odber je možný len po telefonickom dohovore na čísle +421 918 337 245. Osobný odber bude pripravený na prevzatie v Tetovacom studiu Prodak,Kukucinova 38/A, Bratislava až po zaslaní informačnej sms, príp. mailu)
b) Prepravnou ( kuriérskou ) spoločnosťou,

4.2 Nadobudnutie tovaru

Pri osobnom prevzatí obdrží kupujúci doklad o nadobudnutí tovaru (príjmový pokladničný doklad). V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou bude faktúra zaslaná spolu s tovarom. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia kupujúcim pri osobnom odbere, resp. okamih jeho odberu dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri prevzatí tovaru (max. do 24 hodín od prevzatia), inak sa považuje tovar za riadne dodaný.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

5.1 Predávajúci je povinný:

  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,  
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy.

5.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

5.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred  prostredníctvom bankového prevodu.

6. Práva a povinnosti kupujúceho

6.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
6.2 Kupujúci je povinný:

•         prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

•         zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru do 6 pracovných dní, inak bude objednávka stornovaná.

6.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7. Záverečné ustanovenia

Predajca má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť. Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.

7.1. Ochrana osobných údajov

Z dôvodu poskytnutia kvalitných a rýchlych služieb požadujeme niektoré osobné údaje. Potrebné osobné údaje sa zaväzujeme využívať vyslovene pre účely našej spoločnosti pri realizácií záväzkov vyplývajúcich z objednávky.

Osobné údaje kupujúcich považujeme za dôverné informácie, ktoré chránime pred zneužitím a ktoré neposkytujeme tretím osobám.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Posledná zmena 28. februára 2019.